CMT Method® - Tehokasta apua migreeniin ilman lääkkeitä

Varaa aika

CMT Method® - Tehokasta apua migreeniin ilman lääkkeitä

Varaa aika

Migreenin hoitoa Espoossa

Kär­sit­kö migree­nis­tä ja haluat saa­da sai­rau­den kuriin tur­val­li­ses­ti, ilman lääk­kei­tä? Cra­nion on migree­nin lääk­keet­tö­mään hoi­toon eri­kois­tu­nut hoi­tokli­nik­ka Espoon Lep­pä­vaa­ras­sa. Migree­nin hoi­dos­sa käyt­tä­mäm­me teho­kas CMT Met­hod® perus­tuu yksi­löl­li­seen hoi­don tar­peen arvioin­tiin sekä koko­nais­val­tai­seen migree­nin ehkäi­syyn ja kivun lievitykseen.

Lää­ke­hoi­dot eivät auta kaik­kia migree­nis­tä kär­si­viä eikä esto- ja kipu­lääk­keil­lä aina pys­ty­tä tor­ju­maan koh­tauk­sia tai hel­pot­ta­maan kipua. Lää­ki­tyk­sen ei myös­kään kos­kaan tuli­si olla ainoa kei­no pit­kä­ai­kai­sen pään­sä­ryn hoi­dos­sa. Ainut­laa­tui­ses­sa CMT Met­ho­dis­sa pureu­du­taan jokai­sen asiak­kaan yksi­löl­li­siin tar­pei­siin sekä migree­ni­koh­tauk­sia lau­kai­se­viin teki­jöi­hin ja hoi­de­taan migree­niä lääk­kei­den sijas­ta manu­aa­li­sia hoi­to­me­ne­tel­miä hyödyntäen.

Migreenihoito CMT Method®
alkukartoitus 0 €

Itse­hal­lin­to­tie 6, 02600 Espoo

Ajan­va­raus
050 412 1100 tai netissä:

Migreenin hoidolla kohti kivuttomampaa elämää

Mie­les­täm­me kenen­kään elä­män­laa­tu ei sai­si kär­siä migree­nin vuok­si ja sik­si me Cra­nio­nil­la haluam­me­kin aut­taa sinua saa­vut­ta­maan kivut­to­mam­man elä­män. Migree­ni­tai­pu­mus­ta ei voi­da pois­taa, mut­ta migree­niä voi­daan hoitaa.

Asiak­kai­dem­me hoi­to­ko­ke­muk­set uraa­uur­ta­vis­ta CMT Met­ho­dil­la teh­dyis­tä hoi­dois­ta ovat olleet vakuut­ta­via. Cra­nio­nil­la CMT-hoi­dot suo­rit­taa aina asian­tun­te­va, luo­tet­ta­va ja ystä­väl­li­nen henkilökuntamme.

Kiin­nos­tuit­ko lääk­keet­tö­mäs­tä migree­nin hoi­to­me­ne­tel­mäs­tä? Tutus­tu CMT Met­ho­diin sekä hoi­dois­ta saa­tui­hin erin­omai­siin tulok­siin ja varaa itsel­le­si aika migree­nin hoi­don alkukartoitukseen.

Migreenin hoidolla kohti kivuttomampaa elämää

Mie­les­täm­me kenen­kään elä­män­laa­tu ei sai­si kär­siä migree­nin vuok­si ja sik­si me Cra­nio­nil­la haluam­me­kin aut­taa sinua saa­vut­ta­maan kivut­to­mam­man elä­män. Migree­ni­tai­pu­mus­ta ei voi­da pois­taa, mut­ta migree­niä voi­daan hoitaa.

Asiak­kai­dem­me hoi­to­ko­ke­muk­set uraa­uur­ta­vis­ta CMT Met­ho­dil­la teh­dyis­tä hoi­dois­ta ovat olleet vakuut­ta­via. Cra­nio­nil­la CMT-hoi­dot suo­rit­taa aina asian­tun­te­va, luo­tet­ta­va ja ystä­väl­li­nen henkilökuntamme.

Kiin­nos­tuit­ko lääk­keet­tö­mäs­tä migree­nin hoi­to­me­ne­tel­mäs­tä? Tutus­tu CMT Met­ho­diin sekä hoi­dois­ta saa­tui­hin erin­omai­siin tulok­siin ja varaa itsel­le­si aika migree­nin hoi­don alkukartoitukseen.

Kokonaisvaltaista hyvinvointia Espoossa

Cra­nion tar­jo­aa asiak­kail­leen lisäk­si hie­ron­ta- ja fysio­te­ra­pia­pal­ve­lui­ta, joil­la voi­daan tukea myös migree­nin hoi­toa. Pal­ve­lui­him­me kuu­luu lihak­sia ja miel­tä ren­tout­ta­va klas­si­nen hie­ron­ta, aktii­vi­sen liik­ku­jan lihas­huol­toa ja palau­tu­mis­ta tuke­va urhei­lu­hie­ron­ta ja syvä­ren­tout­ta­va kuumakivihieronta.

Meil­tä saat myös asian­tun­te­vaa fysio­te­ra­pi­aa hyvin­voin­nin, liik­ku­mi­sen ja toi­min­ta­ky­vyn edesauttamiseksi.

Tue koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia­si, tutus­tu kaik­kiin pal­ve­lui­him­me ja varaa aika­si vaik­ka heti säh­köi­ses­tä ajan­va­rauk­ses­tam­me.

Tutustu migreenihoitoomme

Ajankohtaista

 

Asiak­kai­dem­me ja hen­ki­lös­töm­me tur­val­li­suus on meil­lä Cra­nio­nis­sa ensiar­voi­sen tär­ke­ää. Työs­ken­te­lem­me tehos­te­tus­ti hygie­nian osal­ta. Toi­mi­ti­lois­sam­me on yleen­sä vain muu­ta­ma hen­ki­lö pai­kal­la yhtä aikaa. Teem­me par­haam­me, että Cra­nio­nis­sa on tur­val­lis­ta asioi­da. Jos olet ter­ve, olet läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut. Toi­vo­tam­me kai­kil­le ter­veyt­tä ja voi­mia täs­sä poik­keuk­sel­li­ses­sa tilanteessa. 

 

Anna lah­jak­si hyvä ja ren­to olo. LAH­JA­KORT­TI hie­ron­taan on suo­sit­tu ja toi­vot­tu lah­ja. Voit hank­kia kor­tin pis­täy­ty­mäl­lä pai­kan pääl­lä tai lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia: info@cranion.fi.

 

Meil­lä voit hyö­dyn­tää hie­ron­taan tar­koi­tet­tua työ­suh­de-etua­si. Mak­su­ta­pa­na käy­vät Eazybreak Hyvin­voin­ti, Eden­red Hie­ron­ta, Epas­si Hyvin­voin­ti ja Smar­tum Hieronta.

Teim­me loka­kuus­sa 2020 asia­kas­ko­ke­mus­ky­se­lyn kehit­tääk­sem­me toi­min­taam­me. Kyse­ly oli osa Haa­ga-Helia ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa teh­tyä YAMK-opin­näy­te­työ­tä. Vas­taus­ten mää­rä (lähes 400) ylit­ti kaik­ki odo­tuk­sem­me. Saim­me run­saas­ti posi­tii­vis­ta palau­tet­ta ja kii­tos­ta. Olem­me niis­tä iloi­sia ja otet­tu­ja. Saim­me myös pal­jon hyö­dyl­li­siä vink­ke­jä, miten voim­me vie­lä paran­taa asia­kas­ko­ke­mus­ta. Läm­min kii­tos jokai­sel­le vas­taa­jal­le arvok­kaas­ta avusta!