Migreenihoito | Hieronta | Kehonhuoltopalvelut

Varaa aika

Migreenihoito | Hieronta | Kehonhuoltopalvelut

Varaa aika

Migreenin hoitoa Espoossa

Kär­sit­kö migree­nis­tä ja haluat saa­da sai­rau­den kuriin tur­val­li­ses­ti, ilman lääk­kei­tä? Cra­nion on migree­nin lääk­keet­tö­mään hoi­toon eri­kois­tu­nut hoi­tokli­nik­ka Espoon Lep­pä­vaa­ras­sa. Migree­nin hoi­dos­sa käyt­tä­mäm­me teho­kas CMT Met­hod perus­tuu yksi­löl­li­seen hoi­don tar­peen arvioin­tiin sekä koko­nais­val­tai­seen migree­nin ehkäi­syyn ja kivun lievitykseen.

Lää­ke­hoi­dot eivät auta kaik­kia migree­nis­tä kär­si­viä eikä esto- ja kipu­lääk­keil­lä aina pys­ty­tä tor­ju­maan koh­tauk­sia tai hel­pot­ta­maan kipua. Lää­ki­tyk­sen ei myös­kään kos­kaan tuli­si olla ainoa kei­no pit­kä­ai­kai­sen pään­sä­ryn hoi­dos­sa. Ainut­laa­tui­ses­sa CMT Met­ho­dis­sa pureu­du­taan jokai­sen asiak­kaan yksi­löl­li­siin tar­pei­siin sekä migree­ni­koh­tauk­sia lau­kai­se­viin teki­jöi­hin ja hoi­de­taan migree­niä lääk­kei­den sijas­ta manu­aa­li­sia hoi­to­me­ne­tel­miä hyödyntäen.

Migreenihoito CMT Method
alkukartoitus 0 €

Itse­hal­lin­to­tie 6, 02600 Espoo

Ajan­va­raus
050 412 1100 tai netissä:

Migreenin hoidolla kohti kivuttomampaa elämää

Mie­les­täm­me kenen­kään elä­män­laa­tu ei sai­si kär­siä migree­nin vuok­si ja sik­si me Cra­nio­nil­la haluam­me­kin aut­taa sinua saa­vut­ta­maan kivut­to­mam­man elä­män. Migree­ni­tai­pu­mus­ta ei voi­da pois­taa, mut­ta migree­niä voi­daan hoitaa.

Asiak­kai­dem­me hoi­to­ko­ke­muk­set uraa­uur­ta­vis­ta CMT Met­ho­dil­la teh­dyis­tä hoi­dois­ta ovat olleet vakuut­ta­via. Cra­nio­nil­la CMT-hoi­dot suo­rit­taa aina asian­tun­te­va, luo­tet­ta­va ja ystä­väl­li­nen henkilökuntamme.

Kiin­nos­tuit­ko lääk­keet­tö­mäs­tä migree­nin hoi­to­me­ne­tel­mäs­tä? Tutus­tu CMT Met­ho­diin sekä hoi­dois­ta saa­tui­hin erin­omai­siin tulok­siin ja varaa itsel­le­si aika migree­nin hoi­don alkukartoitukseen.

Migreenin hoidolla kohti kivuttomampaa elämää

Mie­les­täm­me kenen­kään elä­män­laa­tu ei sai­si kär­siä migree­nin vuok­si ja sik­si me Cra­nio­nil­la haluam­me­kin aut­taa sinua saa­vut­ta­maan kivut­to­mam­man elä­män. Migree­ni­tai­pu­mus­ta ei voi­da pois­taa, mut­ta migree­niä voi­daan hoitaa.

Asiak­kai­dem­me hoi­to­ko­ke­muk­set uraa­uur­ta­vis­ta CMT Met­ho­dil­la teh­dyis­tä hoi­dois­ta ovat olleet vakuut­ta­via. Cra­nio­nil­la CMT-hoi­dot suo­rit­taa aina asian­tun­te­va, luo­tet­ta­va ja ystä­väl­li­nen henkilökuntamme.

Kiin­nos­tuit­ko lääk­keet­tö­mäs­tä migree­nin hoi­to­me­ne­tel­mäs­tä? Tutus­tu CMT Met­ho­diin sekä hoi­dois­ta saa­tui­hin erin­omai­siin tulok­siin ja varaa itsel­le­si aika migree­nin hoi­don alkukartoitukseen.

Monipuoliset kehonhuoltopalvelut Espoossa

Cra­nion tar­jo­aa asiak­kail­leen myös ammat­ti­tai­tois­ta hie­ron­taa: lihak­sia ja miel­tä ren­tout­ta­va klas­si­nen hie­ron­ta, aktii­vi­sen liik­ku­jan lihas­huol­toa ja palau­tu­mis­ta tuke­va urhei­lu­hie­ron­ta ja syvä­ren­tout­ta­va kuu­ma­ki­vi­hie­ron­ta.

Asian­tun­te­viin kehon­huol­to­pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat lisäk­si: osteo­pa­tia, lym­fa­te­ra­pia, fysio­te­ra­piaaku­punk­tio, fas­kia- eli lihas­kal­vo­kä­sit­te­ly sekä puren­ta­li­has­hie­ron­ta.

Tue koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia­si ja toi­min­ta­ky­kyä­si, tutus­tu kaik­kiin pal­ve­lui­him­me ja varaa aika­si vaik­ka heti säh­köi­ses­tä ajan­va­rauk­ses­tam­me.

Tutustu migreenihoitoomme

Ajankohtaista

  

Anna lah­jak­si hyvä ja ren­to olo. LAH­JA­KORT­TI hie­ron­taan ja mui­hin kehon­huol­to­pal­ve­lui­him­me on suo­sit­tu ja toi­vot­tu lahja.

Voit hank­kia lah­ja­kor­tin tääl­tä tai pis­täy­ty­mäl­lä pai­kan päällä.

 

Meil­lä voit hyö­dyn­tää hie­ron­taan tar­koi­tet­tua työ­suh­de-etua­si. Mak­su­ta­pa­na käy­vät Eden­red Hie­ron­ta, Epas­si Hyvin­voin­ti ja Smar­tum Hie­ron­ta. Hyvin­voin­tie­dul­la voit myös hank­kia itsel­le­si lah­ja­kor­tin

 

Ajan­va­raus­jär­jes­tel­mäm­me on vaih­tu­nut. Olem­me siir­ty­neet nyky­ai­kai­seen ja moni­puo­li­seen Ajas-jär­jes­tel­mään 1.12.2023.

 

Cra­nio­nin kehon­huol­to­pal­ve­lut moni­puo­lis­tui­vat mer­kit­tä­väs­ti maa­lis­kuus­sa 2022. Meil­tä saat nyt myös seu­raa­vat pal­ve­lut: osteo­pa­tia, lym­fa­te­ra­pia, aku­punk­tio, fas­kia- eli lihas­kal­vo­kä­sit­te­ly sekä puren­ta­li­has­hie­ron­ta. Hyö­dyn­nä ensi­käyn­ti­hin­ta osteopatiasta!