CMT Method® - Tehokasta apua migreeniin ilman lääkkeitä

Varaa aika

CMT Method® - Tehokasta apua migreeniin ilman lääkkeitä

Varaa aika

Migreenin hoitoa Espoossa

Kär­sit­kö migree­nis­tä ja haluat saa­da sai­rau­den kuriin tur­val­li­ses­ti, ilman lääk­kei­tä? Cra­nion on migree­nin lääk­keet­tö­mään hoi­toon eri­kois­tu­nut hoi­tokli­nik­ka Espoon Lep­pä­vaa­ras­sa. Migree­nin hoi­dos­sa käyt­tä­mäm­me teho­kas CMT Met­hod® perus­tuu yksi­löl­li­seen hoi­don tar­peen arvioin­tiin sekä koko­nais­val­tai­seen migree­nin ehkäi­syyn ja kivun lie­vi­tyk­seen.

Lää­ke­hoi­dot eivät auta kaik­kia migree­nis­tä kär­si­viä eikä esto- ja kipu­lääk­keil­lä aina pys­ty­tä tor­ju­maan koh­tauk­sia tai hel­pot­ta­maan kipua. Lää­ki­tyk­sen ei myös­kään kos­kaan tuli­si olla ainoa kei­no pit­kä­ai­kai­sen pään­sä­ryn hoi­dos­sa. Ainut­laa­tui­ses­sa CMT Met­ho­dis­sa pureu­du­taan jokai­sen asiak­kaan yksi­löl­li­siin tar­pei­siin sekä migree­ni­koh­tauk­sia lau­kai­se­viin teki­jöi­hin ja hoi­de­taan migree­niä lääk­kei­den sijas­ta manu­aa­li­sia hoi­to­me­ne­tel­miä hyö­dyn­täen.

Migreenihoito CMT Method®
alkukartoitus 0 €

Itse­hal­lin­to­tie 6, 02600 Espoo

Ajan­va­raus
050 412 1100 tai netis­sä:

Migreenin hoidolla kohti kivuttomampaa elämää

Mie­les­täm­me kenen­kään elä­män­laa­tu ei sai­si kär­siä migree­nin vuok­si ja sik­si me Cra­nio­nil­la haluam­me­kin aut­taa sinua saa­vut­ta­maan kivut­to­mam­man elä­män. Migree­ni­tai­pu­mus­ta ei voi­da pois­taa, mut­ta migree­niä voi­daan hoi­taa.

Asiak­kai­dem­me hoi­to­ko­ke­muk­set uraa­uur­ta­vis­ta CMT Met­ho­dil­la teh­dyis­tä hoi­dois­ta ovat olleet vakuut­ta­via. Cra­nio­nil­la CMT-hoi­dot suo­rit­taa aina asian­tun­te­va, luo­tet­ta­va ja ystä­väl­li­nen hen­ki­lö­kun­tam­me.

Kiin­nos­tuit­ko lääk­keet­tö­mäs­tä migree­nin hoi­to­me­ne­tel­mäs­tä? Tutus­tu CMT Met­ho­diin sekä hoi­dois­ta saa­tui­hin erin­omai­siin tulok­siin ja varaa itsel­le­si aika migree­nin hoi­don alku­kar­toi­tuk­seen.

Migreenin hoidolla kohti kivuttomampaa elämää

Mie­les­täm­me kenen­kään elä­män­laa­tu ei sai­si kär­siä migree­nin vuok­si ja sik­si me Cra­nio­nil­la haluam­me­kin aut­taa sinua saa­vut­ta­maan kivut­to­mam­man elä­män. Migree­ni­tai­pu­mus­ta ei voi­da pois­taa, mut­ta migree­niä voi­daan hoi­taa.

Asiak­kai­dem­me hoi­to­ko­ke­muk­set uraa­uur­ta­vis­ta CMT Met­ho­dil­la teh­dyis­tä hoi­dois­ta ovat olleet vakuut­ta­via. Cra­nio­nil­la CMT-hoi­dot suo­rit­taa aina asian­tun­te­va, luo­tet­ta­va ja ystä­väl­li­nen hen­ki­lö­kun­tam­me.

Kiin­nos­tuit­ko lääk­keet­tö­mäs­tä migree­nin hoi­to­me­ne­tel­mäs­tä? Tutus­tu CMT Met­ho­diin sekä hoi­dois­ta saa­tui­hin erin­omai­siin tulok­siin ja varaa itsel­le­si aika migree­nin hoi­don alku­kar­toi­tuk­seen.

Kokonaisvaltaista hyvinvointia Espoossa

Cra­nion tar­jo­aa asiak­kail­leen lisäk­si hie­ron­ta-, fysio­te­ra­pia- ja lym­fa­te­ra­pia­pal­ve­lui­ta, joil­la voi­daan tukea myös migree­nin hoi­toa. Pal­ve­lui­him­me kuu­luu lihak­sia ja miel­tä ren­tout­ta­va klas­si­nen hie­ron­ta, aktii­vi­sen liik­ku­jan lihas­huol­toa ja palau­tu­mis­ta tuke­va urhei­lu­hie­ron­ta ja syvä­ren­tout­ta­va kuu­ma­ki­vi­hie­ron­ta.

Meil­tä saat myös asian­tun­te­vaa fysio­te­ra­pi­aa hyvin­voin­nin, liik­ku­mi­sen ja toi­min­ta­ky­vyn ede­saut­ta­mi­sek­si.

Tue koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia­si, tutus­tu kaik­kiin pal­ve­lui­him­me ja varaa aika­si vaik­ka heti säh­köi­ses­tä ajan­va­rauk­ses­tam­me.

Tutustu migreenihoitoomme

Ajankohtaista

14.2.2019

Cra­nio­nin hoi­to­pal­ve­lut moni­puo­lis­tu­vat. Fysio­te­ra­peut­ti (AMK) ja lym­fa­te­ra­peut­ti (Dr. Vod­der Aca­de­my) Iina Eeva liit­tyy jouk­koom­me 19.2.2019. Lym­fa­te­ra­pian ja fysio­te­ra­pian lisäk­si hän hal­lit­see hyvin myös hie­ron­nan. Ter­ve­tu­loa Iinan osaa­viin käsiin!

Iinan eri­kois­osaa­mi­seen kuu­luu mm. lym­fa­te­ra­pia sekä akuu­tiit olka­pään ja lavan­seu­dun ongel­mat. Kehon hal­lin­ta ja hyvä ryh­ti ovat lähel­lä hänen sydän­tään har­ras­tus­ten (tan­ko­tans­si ja joo­ga) kaut­ta. 

  

13.2.2019

Jou­lun alla solis­luun­sa lou­kan­nut Las­se Kie­he­lä on palan­nut sai­raus­lo­mal­ta.  Migree­ni­hoi­to, hie­ron­ta ja kuu­ma­ki­vi­hie­ron­ta ovat Las­sen osaa­mis­ta.

 

22.11.2018

Meil­lä on ilo toi­vot­taa fysio­te­ra­peut­ti (AMK) Min­na Iso­pah­ka­la ter­ve­tul­leek­si jouk­koom­me 26.11.2018 alkaen. Voit vara­ta hänel­le ajan sekä fysio­te­ra­pi­aan että hie­ron­taan. 

Min­nan osaa­mi­seen kuu­luu mm. tuki- ja lii­kun­tae­lin­fy­sio­te­ra­pia sekä yksi­lö­val­men­nus ja -har­joit­te­lu (tavoit­tee­na parem­pi ryh­ti, liik­ku­vuus ja lihas­kun­to, vah­vem­pi kes­ki­var­ta­lo sekä kivut­to­mam­pi arki). Hänen har­ras­tuk­sis­ta mai­nit­ta­koon joo­ga ja kehon­pai­no­har­joit­te­lu.