Dry needling (DN) eli kuivaneulaus Espoo

Dry needling (DN) eli kuivaneulaus

Dry need­ling (DN) eli kui­va­neu­laus on län­si­mai­seen lää­ke­tie­tee­seen perus­tu­vaa aku­punk­tio­neu­loil­la teh­tä­vää hoi­toa. Dry need­ling on saa­nut alkun­sa jo 1940-luvul­la. Van­ha­na hoi­to­me­ne­tel­mä­nä sitä on tut­kit­tu ja käy­tet­ty pit­kään ja se onkin maa­il­man­laa­jui­ses­ti hyväk­syt­ty yhdek­si kivunhoitomenetelmäksi.

Nimen­sä mukai­ses­ti kehon sisään ei injek­toi­da mitään vaan hoi­to perus­tuu pel­käs­tään neu­lan aikaan­saa­maan vai­ku­tuk­seen. Neu­loi­na käy­te­tään ohui­ta, ste­rii­le­jä suo­ja­kaa­suun pakat­tu­ja kertakäyttöneuloja.

Onko Dry need­ling aku­punk­tio­ta? Kui­va­neu­laus ei ole aku­punk­tio­ta. Aku­punk­tio perus­tuu kii­na­lai­seen lää­ke­tie­tee­seen, Dry need­ling taas nou­dat­taa län­si­mai­sen lää­ke­tie­teen ana­to­mian oppe­ja. Hoi­doil­la on saman­kal­tai­sia vaikutuksia.

Dry need­ling -hoi­dos­sa käsi­tel­lään peh­myt­ku­dok­ses­sa (myofas­kia) sijait­se­via trig­ger­pis­tei­tä. Neu­la lai­te­taan lihak­ses­sa sijait­se­vaan trig­ger­pis­tee­seen, jol­loin trig­ger­pis­teen aiheut­ta­ma kipu lau­ke­aa. DN saa myös aikaan aineen­vaih­dun­nan nor­ma­li­soi­tu­mis­ta lihak­ses­sa. Pin­nal­li­sem­paa neu­lo­tus­ta käy­te­tään hoi­det­taes­sa esi­mer­kik­si nive­la­lu­een oirei­ta ja hei­jas­te­ki­vun aluei­ta. Neu­lot­ta­mi­nen vapaut­taa kehon omia kipu­lääk­kei­tä, endor­fii­ne­ja ja enke­fa­lii­ne­ja ja täs­tä syys­tä hoi­don jäl­keen on rau­kea ja ren­to olo.

Hoi­don jäl­keen voit teh­dä kevyt­tä ja palaut­ta­vaa lii­kun­taa. DN-hoi­to sti­mu­loi immuu­ni­jär­jes­tel­mää pai­kal­li­ses­ti ja lau­kai­see kehon omia para­ne­mis­pro­ses­se­ja. Hoi­don jäl­keen saat­taa ilme­tä mus­tel­mia ja käsit­te­ly­ar­kuut­ta hoi­toa­lu­eel­la pari­kin päivää.

Dry Need­ling -hoi­don suo­rit­taa erik­seen DN-kou­lu­tuk­sen saa­neet ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­set, kuten kou­lu­te­tut hie­ro­jat, fysio­te­ra­peu­tit ja osteopaatit.

Hoi­to voi­daan tur­val­li­ses­ti teh­dä lähes kai­kil­le kehon alueil­le. Tyy­pil­li­siä hoi­det­ta­via aluei­ta ovat ylä- ja ala­raa­jat, rin­ta­li­hak­set, selän, har­tian ja nis­kan seu­tu sekä kas­vo­jen alu­eel­la puren­ta­li­hak­set. Hoi­to­muo­to sovel­tuu erin­omai­ses­ti myös urheilijoille.

Esteet Dry need­ling -käsittelylle:

- veren­vuo­to­sai­raus
- lää­ki­tys, joka altis­taa veren­vuo­dol­le
- neu­la­pel­ko
- asia­kas on halu­ton hoi­dol­le
- hoi­ta­jan ja poti­laan väli­nen huo­no kom­mu­ni­kaa­tio
- akuut­ti vam­ma
- hoi­det­ta­vas­sa raa­jas­sa lym­fa­nes­te­kier­ron häi­riö
- infek­tio
- hoi­to on muis­ta syis­tä sopi­ma­ton tilan­tee­seen nähden