Fysioterapia Espoo

Fysioterapiaa Espoossa

Fysio­te­ra­pian kes­kei­se­nä tavoit­tee­na on yllä­pi­tää ja paran­taa toi­min­ta­ky­kyä ja liik­ku­mis­ta. Fysio­te­ra­peut­ti­sia hoi­to­me­ne­tel­miä ovat ter­veyt­tä ja toi­min­ta­ky­kyä edis­tä­vä ohjaus ja neu­von­ta, tera­peut­ti­nen har­joit­te­lu sekä manu­aa­li­nen tera­pia. Fysio­te­ra­pias­sa hyö­dyn­ne­tään myös kine­sio- ja urhei­lu­teip­paus­ta. Teip­pauk­sil­la voi­daan hoi­taa esi­mer­kik­si urhei­lu­vam­mo­ja, kor­ja­ta eri­lai­sia asen­to­vir­hei­tä sekä estää vir­heel­li­siä lii­ke­ra­to­ja ja täl­lä tavoin ennal­taeh­käis­tä uusien vam­mo­jen syntymistä.

Pal­ve­lui­him­me kuu­luu sekä tuki- ja lii­kun­tae­lin­ten fysio­te­ra­pia että neu­ro­lo­gi­nen fysio­te­ra­pia, jon­ka avul­la hoi­de­taan neu­ro­lo­gi­sis­ta sai­rauk­sis­ta ja vam­mois­ta kun­tou­tu­via asiak­kai­ta. Fysio­te­ra­pi­aan voi tul­la lää­kä­rin lähet­teel­lä tai ilman.

Ota yhteyt­tä ja kysy lisää!

Varaa aika fysioterapiaan