Klassinen hieronta Espoo

Hierontapalvelut Espoossa

Cra­nion tar­jo­aa ammat­ti­tai­toi­sia hie­ron­ta­pal­ve­lui­ta Espoos­sa. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat ren­tout­ta­va klas­si­nen hie­ron­ta ja teho­kas urhei­lu­hie­ron­ta. Kaik­ki hie­ro­jam­me ovat koke­nei­ta ja kou­lu­tet­tu­ja hie­ron­nan ammat­ti­lai­sia, jot­ka huo­mioi­vat hoi­dos­sa jokai­sen asiak­kaan yksi­löl­li­set tarpeet.

Hie­ron­nal­la on monia posi­tii­via vai­ku­tuk­sia sekä kehon että mie­len hyvin­voin­tiin. Sen avul­la voi­daan esi­mer­kik­si vil­kas­tut­taa aineen­vaih­dun­taa, huol­taa lihak­sia, ren­tout­taa ja vähen­tää kipua. Hie­ron­nal­la voi­daan hoi­taa ja ennal­taeh­käis­tä tehok­kaas­ti lihas­ki­reyk­siä sekä lihas­pe­räi­sis­tä ongel­mis­ta joh­tu­via tuki- ja lii­kun­tae­lin­vai­vo­ja. Hie­ron­nal­la voi­daan myös ede­saut­taa työ­ky­vyn ylläpitämistä.

Rentouttavaa klassista hierontaa

Kai­paat­ko hel­po­tus­ta esi­mer­kik­si nis­ka- ja har­tia­seu­dun kipui­hin tai vai­vaa­ko sinua iskias? Ehkä haluat vain koko­nais­val­tais­ta ren­tou­tus­ta ja hem­mot­te­lua kii­rei­sen arjen kes­kel­lä? Varaa aika klas­si­seen hie­ron­taan, joka ren­tout­taa tehok­kaas­ti sekä kehoa että mieltä.

Klas­si­ses­sa hie­ron­nas­sa peh­myt­ku­dok­sia käsi­tel­lään tehos­taen veren­kier­toa ja aineen­vaih­dun­taa, jol­loin myös kuo­na-aineet saa­daan pois­tu­maan kehos­ta. Klas­si­sen hie­ron­nan tavoit­tee­na on ren­tout­taa lihak­sia ja lie­vit­tää lihas­jäyk­kyy­des­tä joh­tu­vaa kipua.

Hieronnan vasta-aiheet

Klas­si­nen hie­ron­ta ja urhei­lu­hie­ron­ta sovel­tu­vat monen­lai­seen lihas­huol­toon ja ren­tou­tuk­seen. Tar­kis­tat­han kui­ten­kin hie­ron­nan vas­ta-aiheet alla ole­vas­ta lis­tas­ta ennen hie­ron­ta-ajan varaamista:

  • kuu­me
  • iho-infek­tio
  • las­ki­mo­tu­leh­duk­set
  • tuleh­dus tai tart­tu­va tauti
  • pahan­laa­tui­set kasvaimet
  • hemo­fi­lia
  • iho­tau­dit
  • suu­ren­tu­neet imurauhaset
  • sydä­men tahdistin

Ota yhteyttä ja kysy lisää, tai varaa aikasi rentouttavaan hierontaan, vaikka heti sähköisen ajanvarausjärjestelmämme kautta.