Lahjakortit

Lahjakortti hieronta Espoo

Tääl­tä voit tila­ta suo­si­tun ja toi­vo­tun lah­jan. Lah­ja­kort­ti hie­ron­ta- ja kehon­huol­to­pal­ve­lui­hin ilah­dut­taa saa­jaan­sa varmasti.

Kehon­huol­to­pal­ve­luis­tam­me (ks. hin­nas­to) löy­tyy jokai­seen tar­pee­seen sopi­va vaih­toeh­to. Voit vali­ta yksit­täi­sen tai useam­man hoi­to­ker­ran. Sar­ja­kor­teis­sa hin­ta käyn­ti­ker­taa koh­ti on alhaisempi. 

Voit ostaa lah­ja­kor­tin myös tie­tyl­le raha­sum­mal­le (arvo), jol­loin saa­ja voi käyt­tää lah­jan jous­ta­vas­ti (ja mah­dol­li­ses­ti useas­sa eräs­sä) halua­mal­laan tavalla.

Alla muu­ta­ma esi­merk­ki eri­lai­sis­ta vaih­toeh­dois­ta. Tilaus­lo­ma­ke löy­tyy nii­den alta.

Lah­ja­kort­ti on voi­mas­sa 12 kk.

Tilaus

Täy­tä loma­ke ja lähe­tä se. Saat lah­ja­kor­tin ja las­kun säh­kö­pos­tii­si 24 tun­nin kulues­sa. Voit esit­tää toi­mi­tusa­jas­ta myös toi­veen. Tar­vit­taes­sa pys­tym­me toi­mit­ta­maan lah­ja­kor­tin pikaisestikin. 

Lah­ja­kort­ti astuu voi­maan, kun las­ku on maksettu.

 


    Lah­ja­kor­tin saa­jan tiedot

     

    Jos haluat ostaa arvo­lah­ja­kor­tin itsel­le­si hyvin­voin­tie­dul­la (Eden­red, Epas­si, Smar­tum), voit teh­dä sen käte­väs­ti ohei­sel­la tilaus­lo­mak­keel­la. Mer­kit­se mak­su­ta­pa Lisä­tie­dot-koh­taan. Saam­me tie­don mak­susuo­ri­tuk­ses­ta suo­raan ko. jär­jes­tel­mäs­tä. Saat 12 kk aikaa käyt­tää työsuhde-etuasi.