Migreeni ja CMT Method -hoito Espoo

Migreeni ja sitä laukaisevat tekijät

Migree­ni on pään­sär­ky­koh­tauk­sia aiheut­ta­va osit­tain geneet­ti­nen sai­raus. Se on yksi ylei­sim­mis­tä aikui­siän neu­ro­lo­gi­sis­ta sai­rauk­sis­ta, joka voi­daan diag­no­soi­da, mikä­li poti­laal­la on ollut vähin­tään vii­si aura­ton­ta tai kak­si aural­lis­ta kohtausta.

Migree­ni­koh­tauk­sen voi lau­kais­ta monen­lai­set teki­jät, jot­ka vaih­te­le­vat hyvin yksi­löl­li­ses­ti. Koh­tauk­sia lau­kai­se­via teki­jöi­tä ovat esi­mer­kik­si stres­si, näl­kä, jot­kin ruo­ka-aineet, alko­ho­li, voi­mak­kaat hajut, kir­kas valo, hor­mo­naa­li­set teki­jät, epä­sään­nöl­li­set elä­män­ta­vat, lii­an vähäi­nen unen­saan­ti tai epä­sään­nöl­li­nen ruokailu.

Migreenihoito CMT Method
alkukartoitus 0 €

Itse­hal­lin­to­tie 6, 02600 Espoo

Ajan­va­raus
050 412 1100 tai netissä:

Migreenikohtauksen eteneminen

Migree­ni­koh­taus alkaa, kun jokin koh­tauk­sia aiheut­ta­vis­ta teki­jöis­tä lau­kai­see sen. Ennak­ko-oirei­na voi olla esi­mer­kik­si väsy­mys­tä ja muis­tin, puheen, näön tai tark­kaa­vai­suu­den häi­riöi­tä. Ennak­ko-oirei­ta saat­taa ilme­tä jopa vuo­ro­kausi ennen pään­sä­ryn alka­mis­ta. Migree­ni­koh­tauk­sen alkaes­sa aineen­vaih­dun­ta aivo­run­gos­sa muut­tuu ja koh­tauk­sen aika­na aivo­jen kipua välit­tä­vis­sä her­mo­ra­dois­sa tapah­tuu muutoksia.

Migree­ni­koh­tauk­sen jat­kues­sa aivo­kuo­ren veren­kier­to heik­ke­nee ja veri­suo­net supis­tu­vat. Veren­kier­ron heik­ke­ne­mi­sen seu­rauk­se­na aivo­ve­ri­suo­nien ympä­ris­töön vapau­tuu tuleh­dus­reak­tio­ta aiheut­ta­via ainei­ta, jot­ka ärsyt­tä­vät pai­kal­li­ses­ti ja aiheut­ta­vat kipua. Välit­tä­jä­ai­neet saa­vat aikaan sen, että aivo­ve­ri­suo­net laa­je­ne­vat ja veri­suon­ten lähel­lä ole­vat her­mot tule­vat äärim­mäi­sen kipu­her­kik­si. Aivois­sa tapah­tu­vat muu­tok­set aiheut­ta­vat her­mo­päät­tei­den akti­voi­tu­mis­ta, mikä taas aiheut­taa yleen­sä tois­puo­leis­ta päänsärkyä.

Migree­ni­koh­taus voi kes­tää muu­ta­mis­ta tun­neis­ta usei­siin vuo­ro­kausiin ja sii­hen voi liit­tyä myös monia lii­tän­näi­soi­rei­ta, kuten nis­ka­sär­kyä ja pahoin­voin­tia. Koh­tauk­sen jäl­keen ilme­nee yleen­sä vie­lä jäl­kioi­rei­ta, joi­ta ovat mm. pään ja nis­kan alu­een herk­kyys sekä mie­lia­lo­jen vaih­te­lut apeu­des­ta ylienergisyyteen.

Migreenin oireet

Migree­ni­koh­taus aiheut­taa yleen­sä koh­ta­lais­ta tai kovaa pään­sär­kyä. Migree­ni­pään­sär­kyyn liit­tyy usein myös hikoi­lua tai pale­lua, pahoin­voin­tia ja oksen­te­lua, häi­riöi­tä suo­lis­ton toi­min­nas­sa ja veren­pai­neen kohoa­mis­ta. Lii­tän­näi­soi­rei­na voi ilme­tä myös esi­mer­kik­si nis­ka- ja hartiasärkyä.

Aurallinen migreeni

Migree­ni­koh­taus voi olla joko aural­lis­ta tai ei-aural­lis­ta. 10–15 % migree­ni­po­ti­lais­ta kär­sii aural­li­ses­ta migree­nis­tä. Aural­li­ses­sa migree­ni­koh­tauk­ses­sa aivo­jen her­mo­so­lu­jen toi­min­nan heik­ke­ne­mi­sen seu­rauk­se­na myös veren­kier­to heik­ke­nee het­kel­li­ses­ti. Veren­kier­ron heik­ke­ne­mi­nen aiheut­taa aurak­si kut­su­tun ilmiön, joka ilme­nee usein saha­lai­doik­si kuvail­tu­na näköhäiriönä.

Aural­lis­ta migree­niä saat­ta­vat edel­tää esioi­reet, jot­ka ilme­ne­vät näkö­häi­riöi­nä, puu­tu­mi­se­na, lihas­heik­kou­te­na tai puheen vai­keu­te­na. Aural­li­nen migree­ni­koh­taus her­kis­tää yleen­sä valol­le ja koh­tauk­sen aika­na saat­taa ilme­tä myös kuu­lo- ja haju­herk­kyyt­tä. Aural­li­nen migree­ni voi jos­kus olla myös päänsärytöntä.

Auraton migreeni

Aura­ton migree­ni on huo­mat­ta­vas­ti ylei­sem­pää kuin aural­li­nen migree­ni. Aura­ton migree­ni alkaa ilman ensioi­rei­ta ja ilme­nee koh­ta­lai­se­na tai voi­mak­kaa­na tois­puo­lei­se­na ja syk­ki­vä­nä pään­sär­ky­nä. Aurat­to­maan migree­niin liit­tyy usein pahoin­voin­tia ja oksen­te­lua. Myös aura­ton migree­ni voi aiheut­taa sil­mien valo-, haju- ja ääniherkkyyttä.

CMT Method migreenin hoidossa

Migree­ni­koh­taus syn­tyy, kun kehos­sa erit­tyy tiet­ty­jä välit­tä­jä­ai­nei­ta, jot­ka on tun­nis­tet­tu tut­ki­muk­sis­sa vas­ta vii­me vuo­si­na. Lihas­ki­reys ja hei­ken­ty­nyt aineen­vaih­dun­ta kas­vo­jen ja pään alu­eel­la joh­ta­vat her­käs­ti sii­hen, että välit­tä­jä­ai­neet eivät pää­se pois­tu­maan eli­mis­tös­tä nor­maa­lis­ti, vaan jää­vät her­mo­päät­tei­den alu­eel­le aiheut­taen migree­ni­koh­tauk­sia. CMT Met­ho­dis­sa pyri­tään vai­kut­ta­maan juu­ri näi­hin migree­ni­koh­tauk­sia aiheut­ta­viin teki­jöi­hin. Hoi­dot koos­tu­vat pään ja kas­vo­jen alu­een sekä nis­ka-har­tia-alu­een manu­aa­li­ses­ta käsittelystä.

CMT Met­hod -hoi­dois­sa vai­ku­te­taan migree­niä aiheut­ta­viin teki­jöi­hin. Migree­nin hoi­dos­sa her­mos­to rau­hoit­tuu, aineen­vaih­dun­ta sekä veren­kier­to tehos­tu­vat ja lihas­ki­rey­det lie­vit­ty­vät tehok­kaas­ti. Yksi­löl­li­ses­ti jokai­sen asiak­kaan tar­pei­den mukaan vali­tun manu­aa­li­sen käsit­te­lyn lisäk­si meto­dis­sa voi­daan hyö­dyn­tää myös kyl­mä­pak­kauk­sil­la teh­tä­viä kyl­mä­hoi­to­ja. Tär­keä osa hoi­toam­me on myös asiak­kai­dem­me ohjaa­mi­nen itse­hoi­toon esi­mer­kik­si ruo­ka­va­lion ja elä­män­ta­po­jen suhteen.

Hoi­to­ker­to­jen tar­ve on yksi­löl­li­nen, mut­ta par­haim­mat tulok­set saa­vu­te­taan sar­ja­hoi­doil­la, jot­ka aloi­te­taan useim­mi­ten 3–5 hoi­to­ker­ral­la. Sar­ja­hoi­to toteu­te­taan tii­vii­seen tah­tiin, noin 2–5 vii­kon sisällä.

Migreenihoidon tulokset

Migree­ni­tai­pu­mus­ta ei pys­ty­tä pois­ta­maan, mut­ta CMT-hoi­doil­la koh­tauk­sia voi­daan ennal­taeh­käis­tä ja vai­kut­taa nii­den voi­mak­kuu­teen ja kes­toon. CMT Met­ho­dil­la pyri­tään siis vai­kut­ta­maan migree­niin ennal­taeh­käi­se­väs­ti. Migree­ni­hoi­tom­me avul­la koh­taus­ten syn­ty­mis­tä voi­daan vähen­tää ja nii­den voi­mak­kuut­ta hei­ken­tää. Lisäk­si hoi­to­jen avul­la pys­ty­tään lyhen­tä­mään migree­ni­koh­taus­ten kestoa.

Useat migree­ni­kot ovat hoi­to­jem­me avul­la pys­ty­neet vähen­tä­mään migree­ni­lääk­kei­den käy­tön mää­rää ja koke­vat elä­män­laa­tun­sa paran­tu­neen mer­kit­tä­väs­ti hoi­to­jen aloit­ta­mi­sen jäl­keen. Tutus­tu asiak­kai­dem­me koke­muk­siin hoidosta.

Kenelle migreenihoito soveltuu?

CMT-hoi­dot sovel­tu­vat kai­ken ikäi­sil­le migree­nis­tä kär­si­vil­le hen­ki­löil­le. Hoi­to sopii myös muun­lai­sis­ta pään­sä­ryis­tä, kuten jän­ni­tys­pään­sä­rys­tä tai Hor­to­nin neu­ral­gias­ta kär­si­vil­le. Hoi­toon voi tul­la lää­kä­rin lähet­teel­lä tai ilman sitä. Akuut­ti migree­ni­koh­taus ei myös­kään ole estee­nä hoi­doil­le. Yksi­löl­li­set tar­peet ote­taan hoi­dos­sa aina huo­mioon, kos­ka migree­ni on hyvin moni­ta­hoi­nen sai­raus, joka vai­kut­taa eri ihmi­siin eri tavoin.

CMT Method -alkukartoitus

Kiin­nos­tuit­ko CMT Met­ho­dis­ta? Kaik­ki hoi­dos­ta kiin­nos­tu­neet saa­vat Cra­nio­nin migree­ni­hoi­don alku­kar­toi­tuk­sen mak­sut­ta. Alku­kar­toi­tus sisäl­tää haas­tat­te­lun ja tut­ki­muk­sia, joi­den perus­teel­la teem­me asiak­kaan hoi­don tar­peen arvioin­nin. Kon­sul­taa­tio­käyn­nil­lä annam­me myös lisä­tie­toa hoi­to­me­ne­tel­mis­täm­me. Mak­su­ton alku­kar­toi­tus ei sido tai vel­voi­ta asia­kas­ta mihin­kään. Toi­mi­pis­teem­me sijait­see Espoos­sa, mut­ta meil­le on help­po tul­la koko pää­kau­pun­ki­seu­dun alu­eel­ta, niin Hel­sin­gis­tä kuin Van­taal­ta. Ter­ve­tu­loa alkukartoitukseen!

Katso hinnoittelumme