Kokemuksia migreenihoidosta

Asiakkailtamme saatuja hoitokokemuksia:

Asia­kas­pa­laut­tei­ta voit lukea myös Face­boo­kis­sa!

Kär­sin yli vuo­den aina vain pahe­ne­vas­ta migree­nis­tä, jos­sa koh­tauk­set kes­ti­vät jopa vii­kon ja nii­tä tuli tois­tu­vas­ti. Kuu­kau­des­ta puo­let saat­toi kulua migree­nin kou­ris­sa. Sii­nä vai­hees­sa, kun lää­kä­ri mää­rä­si epi­lep­sia­lää­ket­tä esto­lääk­keek­si (Sar­taa­nit oli todet­tu tehot­to­mak­si) aloin toden teol­la etsiä vaih­toeh­tois­ta hoi­toa ja sil­loin kuvaan astui Cra­nion. Menin ensim­mäi­seen hoi­toon Las­sel­le loka­kuus­sa 2014. Koh­taus oli sil­loin pääl­lä eikä hoi­to vai­kut­ta­nut sii­hen miten­kään. Seu­raa­va­na päi­vä­nä koh­taus oli kui­ten­kin pois­sa eikä ole sen jäl­keen tul­lut takai­sin! Tar­kas­ti ottaen en ole kär­si­nyt migree­nis­tä ker­taa­kaan yli kol­meen kuu­kau­teen! Ensim­mäi­set vii­kot hoi­don aloit­ta­mi­sen jäl­keen tun­sin toi­si­naan, että koh­taus oli­si ”nur­kan taka­na”, mut­ta se ei vain kos­kaan iske­nyt pääl­le. Jos­sain vai­hees­sa sekin tun­ne hävi­si. Eni­ten har­mit­te­len, etten kokeil­lut hoi­toa jo sil­loin vuo­si sit­ten. Ja samal­la ihmet­te­len, mik­si lää­kä­ri käs­ki siir­tyä suo­raan kovem­piin lääk­kei­siin sen sijaan, että oli­si suo­si­tel­lut edes kokei­le­maan ensin jotain muu­ta hoi­to­muo­toa. Las­se on huip­pu työs­sään ja kai­ken lisäk­si antaa aina hyviä vink­ke­jä salit­ree­nei­hin. Suo­sit­te­len lämpimästi!
Anu Mäkinen

Espoo, Ikä: 39

Olen ollut erit­täin tyy­ty­väi­nen migree­ni­hoi­toi­hin. Hen­ki­lö­kun­ta on ystä­väl­lis­tä ja hoi­to­huo­ne rau­hal­li­nen ja him­meä. Tulen kyl­lä jat­ka­maan hoi­to­ja, kun­han täs­sä saan muut jutut kuntoon:-)
Tui­ja Kaartinen

Espoo, Ikä: 49

Olen aiem­min kär­si­nyt noin 10 vuo­den ajan migree­nis­tä. Hoi­din sitä usei­den lää­kä­rien anta­mil­la oheil­la yrit­täen paran­taa asi­aa ruo­ka­va­lion, unen, lii­kun­nan ja parem­pien työ­asen­to­jen kaut­ta. Migree­ni­ni alkaa aina lapa­luun seu­dun kipu­na ede­ten nis­kan kaut­ta sil­mä­kuop­paan, jol­loin ainoa mah­dol­li­suus oli aiem­min yrit­tää unel­la ja täs­mä­lääk­keel­lä pääs­tä asias­sa eteenpäin.

Vai­va tun­tui tois­tu­van noin ker­ran vii­kos­sa, useim­mi­ten vii­kon­lop­pui­sin ja olin sii­hen jo “tot­tu­nut­kin”, kun­nes kävin kevääl­lä 2014 Cra­nio­nil­la hoi­dos­sa nel­jän ker­ran sar­jan. Migree­ni­ni ovat tämän jäl­keen olleet pal­jon har­vi­nai­sem­pia, mie­dom­pia ja pys­tyn jopa ennal­taeh­käi­se­mään­kin nii­tä nyt parem­min lie­väl­lä kipu­lää­ki­tyk­sel­lä (ehkä ne myös­kin alka­vat vähem­män aggres­sii­vi­ses­ti). Tulen käy­mään hoi­dois­sa vie­lä jatkossakin.

Voin kai­kin puo­lin suo­si­tel­la Cra­nio­nia. Eten­kin, jos oiree­si ovat kuvaa­ma­ni kaltaisia.

Sami Y.

Espoo, Ikä: 41

Olen sai­ras­ta­nut kroo­nis­ta migree­niä n. 15 vuot­ta. Apua olen saa­nut vaih­te­le­vil­la menes­tyk­sil­lä eri­lai­sis­ta vaih­toeh­to­hoi­dois­ta ja esto- sekä kohtauslääkkeistä.

Cra­nio­nis­sa kävin 5x sar­ja­hoi­don. Aloit­taes­sam­me koh­tauk­set oli­vat päi­vit­täi­siä, lopet­taes­sam­me ne vähe­ni­vät ja lie­vit­tyi­vät jon­kin ver­ran, jat­kuen kui­ten­kin n.5 pv/vko. Lom­pak­ko tuli vas­taan hoi­don jat­ka­mis­ta miet­ties­sä­ni, kos­ka niin sel­ke­ää hoi­to­vas­ti­net­ta ei vie­lä tullut.

Manu­aa­li­nen käsit­te­ly oli ammat­ti­mais­ta ja pal­ve­lu ystä­väl­lis­tä. Mies- ja nais­hoi­ta­jan käsit­te­lyt poik­ke­si­vat hie­man toi­sis­taan voi­mak­kuu­den osal­ta. Makua­sia kum­mas­ta pitää. Minul­le kävi molem­mat tyylit.

Kii­tän saa­mas­ta­ni lie­ven­ny­sa­vus­ta, vaik­ka jou­duin­kin nöyr­ty­mään ja mene­mään taas takai­sin neu­ro­lo­gin luo ja uuteen estolääkekokeiluun.

Toi­von menes­tys­tä arvok­kaal­le työl­len­ne ja uskon, että monien koh­dal­la apu on kou­riin­tun­tu­vaa. Suo­sit­te­len kans­sa­kär­si­jöil­le hoitoanne.

Maa­rit Unonius

Lah­ti

Haluan jakaa koke­muk­se­ni ja roh­kais­ta mui­ta koh­ta­lo­to­ve­rei­ta kokei­le­maan Cra­nio­nin migree­ni­hoi­toa vaih­toeh­to­na ja rin­nal­la lääkehoidolle.

* Omat oiree­ni oli­vat vii­kot­tai­sia, lähes päi­vit­täi­siä, kun hakeu­duin hoi­toon yli vuo­si sit­ten. Nykyi­sin saan koh­tauk­sia kuu­kausit­tiain, en vii­koit­tain, ja juu­ri nyt edel­li­ses­tä on yli 3 viikkoa :).

* Olen täy­sin vakuut­tu­nut, että juu­ri Hen­nan hoi­to on ollut rat­kai­se­vaa. Hoi­to migree­ni­pis­tei­den käsit­te­lyn muo­dos­sa, mut­ta myös koko­nais­val­tai­nen tie­don saan­ti mitä migree­ni on, mit­kä teki­jät vai­kut­ta­vat koh­tauk­sien syn­ty­mi­seen jne., ja ennen­kaik­kea se yksi­löl­li­nen ote juu­ri minun migree­nii­ni ja oirei­sii­ni (kuten tie­däm­me niin migree­ni on hyvin moni­muo­toi­nen ja meil­lä kul­la­kin hyvin erin­lai­nen koke­mus erin­lai­si­ne oirei­neen) ja yhdes­sä miet­ti­mi­nen miten hel­pot­taa ja estää juu­ri minun migreeniäni.

* Omas­sa migree­nis­sä­ni en voi käyt­tää esto­lääk­kei­tä, enkä halua syö­dä sär­ky­lääk­kei­tä jat­ku­vas­ti iso­ja annok­sia – vaih­toeh­tois­ten hoi­to­muo­to­jen valit­se­mi­nen on todel­la kan­nat­ta­nut, vaik­ka se myös vaa­tii itsel­tä hie­man aktii­vi­suut­ta ja ponnisteluja!

Anne Nei­ti­nie­mi-Ran­ta­la

Espoo, Ikä: 49

Migree­niä­ni ei hoi­doil­lan­ne saa­tu lop­pu­maan… Minul­le vaih­det­tiin myös esto­lää­ki­tys toi­seen, eikä sii­tä­kään tun­nu ole­van apua. Nis­ka­ni tun­tuu ole­van jat­ku­vas­ti niin jumis­sa, ettei ns. migree­ni­hoi­to rii­tä. Olen­kin käy­nyt teil­lä nis­ka-sel­kä hie­ron­nas­sa, joka het­ken helpottaa.

Näil­lä eväil­lä men­nään, onnek­si migree­ni­ni ei ole pahem­paa laa­tua. Kii­tos Las­sel­le hoidoista.

Mai­sa Lehtonen

Espoo, Ikä: 67

Migree­nis­tä kär­si­väl­le on käsit­te­ly koh­dis­tet­tu nime­no­maan tiet­tyi­hin koh­tiin, mitä muis­sa pai­kois­sa ei osa­ta oikein huo­mioi­da. Toki muu­ta­mal­la ker­ral­la hoi­toa seu­ra­si migree­ni, mut­ta eikö­hän se ollut osoi­tus sii­tä, että oikei­ta koh­tia käsiteltiin.

Hoi­to tun­tuu erit­täin hyväl­tä, vähen­tää stres­siä ja sitä kaut­ta migree­ni- koh­tauk­sia yleensäkin.

Hen­ki­lö­kun­ta on hyvin pereh­ty­nyt migree­nin hoi­toon ja antaa hyviä neu­vo­ja sen hoi­toon. Muu­ten­kin hen­ki­lö­kun­ta on erit­täin ystä­väl­lis­tä ja muka­vaa. Suo­sit­te­li­sin myös muil­le migree­nis­tä kärsiville.

Mari­ka Külm

Hel­sin­ki, Ikä: 51

Kävin migree­ni­hoi­dos­sa muu­ta­man ker­ran, kun minul­la oli usei­ta koh­tauk­sia lyhyen ajan sisäl­lä. Muu­ta­man hoi­to­ker­ran jäl­keen koh­tauk­set har­ven­tui­vat ja nyt koh­tauk­sis­ta on tul­lut hyvin har­vi­nai­sia. En osaa var­muu­del­la sanoa oli­ko hoi­dois­ta apua (vai joh­tui­ko koh­taus­ten lop­pu­mi­nen jos­tain muus­ta syys­tä), mut­ta jos koh­tauk­sia alkai­si taas tule­maan, niin var­mas­ti kokei­li­sin hoi­toa taas.

Mie­les­tä­ni pal­ve­lu on mel­ko kal­lis, mut­ta migree­ni­koh­tauk­sien estä­mi­sek­si olen sen val­mis maksamaan.

Mar­ko Berg

Hel­sin­ki, Ikä: 31

Olen käy­nyt sekä Las­sen että Hen­nan vas­taa­no­tol­la. Olen saa­nut molem­mil­ta hyvää hoi­toa. He ovat empaat­ti­sia, tark­ko­ja ja ammat­ti­tai­toi­sia. Koen, että minua kuun­nel­laan ja toi­vei­ta­ni on otet­tu huomioon.
Karin Heino

Espoo, Ikä: 53

Minul­la on aural­li­nen migree­ni ja saan koh­tauk­sia har­voin, mut­ta ne ovat olleet aikai­sem­paa pidem­pi­kes­toi­sia. Ennen koh­taus meni muu­ta­mas­sa tun­nis­sa ohi.

Nyky­ään minul­le riit­tää taval­li­set sär­ky­lääk­keet ja CMT-hoi­don ansios­ta koh­taus on jää­nyt muu­ta­man ker­ran lie­vään pään­sär­kyyn ilman nor­maa­lia pahoin­voin­tia, jol­loin en pys­ty teke­mään muu­ta kuin lepäämään.

Mari­ka Lammi

Hel­sin­ki

Kli­ni­kal­le on muka­va tul­la. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta on ystä­väl­lis­tä ja asian­tun­te­vaa. Täl­lä het­kel­lä vali­tet­ta­vas­ti migree­ni, mut­ta koh­taus on vähem­män paha kuin aiem­min, pys­tyn kat­so­maan tietokonetta ?
Joan­na Jansson

Espoo, Ikä: 52

Erit­täin posi­tii­vi­nen koke­mus! Todel­la­kin aut­toi! Suosittelen!
Dina Belfer

Espoo

Ajat­te­lin jo, että ehkä­pä mun vaan pitää tot­tua sii­hen, että minul­la on migree­ni. Olin kokeil­lut mm. aku­punk­tio­ta, homeo­pa­ti­aa ja migree­ni­lääk­kei­tä. Mikään ei aut­ta­nut vaik­ka lääk­keet jos­kus hel­pot­ti het­kek­si. Migree­ne­jä oli yli 10 vuo­den aika­na 1-2 ker­taa kuu­kau­des­sa ja koh­tauk­set kes­ti jos­kus pari­kin päi­vää. Jou­duin myös muu­ta­man ker­ran sai­raa­laan hake­maan kipu­lää­ke- piik­ke­jä kun mikään muu ei aut­ta­nut. Migree­ni­koh­tauk­siin liit­tyi aina rajua oksen­te­lua ja kovia pään­sär­kyä, jot­ka myös usein tun­tui nis­kas­sa / har­tiois­sa. Migree­nis­tä oli minul­le todel­la pal­jon hait­taa, kun se usein iski aina vapaa­päi­vä­nä tai kun oli jotain muu­ta kivaa tulos­sa, kuten loma­mat­ko­ja, kave­rei­den häi­tä ja juh­lia jne.

Kesäl­lä 2013 vara­sin vih­doin ajan Cra­nio­nin CMT-hoi­toon. Olen käy­nyt Las­sen hoi­dois­sa sään­nöl­li­ses­ti sen jäl­keen enkä ole kos­kaan aiem­min voi­nut näin hyvin! En oli­si usko­nut, että mikään aut­taa tähän mut­ta toi­sin kävi. Olen erit­täin tyy­ty­väi­nen asia­kas ja olen suo­si­tel­lut Cra­nio­nia monel­le ystä­väl­le ja tutul­le ja suo­sit­te­len myös jatkossa.

Las­se on myös anta­nut hyö­dyl­li­siä vink­ke­jä ruo­ka­va­lioon ja tree­naa­mi­seen liit­tyen ja niis­tä­kin on ollut pal­jon apua! Suosittelen!

Danie­la Siltaniemi

Espoo

Olen käy­nyt migree­nikli­ni­kal­la jo rei­lu vuo­den ajan kroo­ni­sen migree­nin takia. Aluk­si kävin migree­ni­hoi­dois­sa, mut­ta vali­tet­ta­vas­ti ne eivät minun koh­dal­la­ni aut­ta­neet, pait­si kai­kis­ta vai­keim­pi­na päivinä.

Täl­lä het­kel­lä käyn Hen­nal­la vähin­tään kah­den vii­kon välein hie­ron­nas­sa. Olen ollut erit­täin tyy­ty­väi­nen käyn­tei­hi­ni ja Hen­nal­ta olen saa­nut myös apua kaik­kiin urheiluvammoihini.

Paik­ka on erit­täin viih­tyi­sä ja hen­ki­lö­kun­ta ystä­väl­lis­tä, suosittelen!

Aino K.

Espoo

Olen käy­nyt elä­mä­ni aika­na pal­jon eri hie­ro­jil­la hoi­ta­mas­sa ja yllä­pi­tä­mäs­sä hyvin­voin­tia­ni. Käden tai­dot vaih­te­le­vat teki­jöit­täin, mut­ta usein hie­ron­nan jäl­keen fii­lis oli joten­kin “ihan ok perus­hie­ron­ta”. Tun­tui, että jotain jäi puuttumaan.

Cra­nio­nis­ta löy­sin hake­ma­ni: aidos­ti läs­nä­ole­va ja minuun kes­kit­ty­vä hie­ro­ja. Hen­na, Kari ja Las­se ovat kaik­ki miel­lyt­tä­viä, moni­puo­li­sia ja tai­ta­via hie­ro­jia. Ker­ta toi­sen­sa jäl­keen odo­tuk­se­ni ovat ylit­ty­neet, joten käyn jat­kos­sa­kin sään­nöl­li­ses­ti. Lisä­bo­nuk­se­na siis­tit ja rau­hal­li­set hoitotilat.

Suo­sit­te­len!

Satu Y.

Espoo, Ikä: 44

Olen käy­nyt Cra­nio­nis­sa nyt … 10-20 ker­taa. Hoi­to­ko­ke­mus on ylei­ses­ti ottaen häm­mäs­tyt­tä­vän posi­tii­vi­nen. Vai­ke­aa klas­sis­ta ei-aural­lis­ta migree­niä sai­ras­ta­va­na kokei­len surut­ta kai­ken vas­taan­tu­le­van, ja tämä on elä­mä­ni ensim­mäi­nen toi­mi­va lääk­kee­tön hoitomuoto.

Eri­tyis­tä hyö­tyä hoi­dos­ta oli, kun oma­toi­mi­ses­ti pidin tau­koa migree­ni­lääk­keis­tä. Hoi­toa lob­bai­sin­kin eri­tyi­ses­ti tuek­si lääkevieroitukseen.

Olkoon­kin, että osa­keyh­tiön perus­tar­koi­tus on jo osa­keyh­tiö­lan nojal­la tuot­taa osak­kee­no­mis­ta­jil­leen voit­toa. Tämän yri­tyk­sen ole­mas­sao­lon oikeu­tus, visio ja mis­sio on huo­mat­ta­van help­po perus­tel­la ja mark­ki­noi­da, lähin­nä migree­ni­po­ti­lai­den kan­nal­ta pal­ve­lun tuli­si olla saa­ta­vil­la huo­mat­ta­vas­ti laajemmin.

Tätä palau­tet­ta saa sitee­ra­ta nimel­lä­ni net­ti­si­vuil­lan­ne sel­lai­se­naan tai lyhentäen.

Taru L.

Hel­sin­ki, Ikä: 35

Olen käy­nyt Cra­nio­nin CMT-hoi­dos­sa tam­mi­kuus­ta 2012 alkaen. Olen saa­nut hoi­dos­ta pal­jon apua migree­niin. Minul­la oli juu­ri tuol­loin vuo­den­vaih­tees­sa 2011-12 elä­mä­ni pahin migree­ni­su­ma (migree­ni­ni ollut paha noin vuo­des­ta 2009) ja Cra­nio­nin hoi­to aut­toi saa­maan sen poik­ki. Aluk­si 2 ker­taa viik­kos­sa akuut­tiin tilan­tee­seen ja sen jäl­keen aina tar­peen mukaan. Par­hain­ta Cra­nio­nin pal­ve­lus­sa on ollut nopea rea­goin­ti asiak­kaan tar­pei­siin. Itsel­lä­ni usein migree­ni­ti­lan­ne vaih­te­lee nopeas­ti elä­män stres­si­te­ki­jöi­den mukaan. Olen aina saa­nut Cra­nio­nis­ta apua nopeas­ti, usein sama­na päi­vä­nä. Koke­muk­se­ni mukaan CMT-hoi­to aut­taa migree­nin hal­lin­nas­sa ja on sik­si erit­täin suo­si­tel­ta­va hoi­to­muo­to migree­nis­tä kärsiville.
Olli Sini­vaa­ra

Hel­sin­ki, Ikä: 32

Olen käy­nyt Hen­nan hoi­dois­sa vii­me maa­lis­kuus­ta läh­tien. Aluk­si minul­le kokeil­tiin migree­ni­hoi­to­ja, jos­ta tie­ten­kin aina oli apua, mut­ta pää­dyim­me kui­ten­kin sii­hen, että perus­hie­ron­ta riit­tää minun kohdallani.

Migree­ne­jä olen kär­si­nyt pie­nes­tä pitäen ja mitä van­hem­mak­si olen tul­lut ovat ne lisään­ty­neet usei­siin ker­toi­hin vii­kos­sa. Olen toden­nut migree­ni­ni ole­van niin hor­mo­ni­pe­räis­tä, että minuun migree­ni­hoi­dol­la ei kovin suur­ta vai­ku­tus­ta ollut. Hie­ron­ta kui­ten­kin aina jon­kin ver­ran helpottaa.

Hen­nan osaa­mi­nen niin migree­ni­hoi­dos­sa kuin hie­ron­nas­sa­kin on laa­du­kas­ta. On muka­va men­nä Cra­nio­niin, kun tie­tää saa­van­sa hoi­toa ihmi­sel­tä, joka itse­kin kär­sii samai­ses­ta ongel­mas­ta ja aina voi jutel­la tun­te­muk­sis­taan avoi­mes­ti. Kii­tos Hen­nal­le niin hen­ki­ses­tä avus­ta kuin hie­ron­nas­ta­kin. Aina se vaan tekee niin hyvää vaik­ka kipe­ää tekisikin.

Suo­sit­te­len kaik­kia migree­nik­ko­ja kokei­le­maan. Jon­kun toi­sen koh­dal­la apu voi olla suuri.

Hei­ni H.

Espoo, Ikä: 26

Migree­ni on ollut osa elä­mää­ni jo ala­kou­lui­käi­ses­tä läh­tien. Välil­lä on ollut hel­pom­pia vuo­sia, välil­lä han­ka­lia­kin jak­so­ja. Vii­si vii­meis­tä vuot­ta migree­ni­ni on ollut hor­mo­naa­li­nen, mut­ta myös muut teki­jät ovat nii­tä lau­kais­seet. Esto­lää­ki­tyk­siä olen kokeil­lut ilman suu­rem­paa apua, täs­mä­lää­ke vie usean päi­vän kes­tä­vän koh­tauk­sen lopul­ta sit­ten pois (täs­mä- ja kipu­lääk­kei­tä jou­tuu vain otta­maan usei­ta, kun koh­taus kes­tää ja uusii).

Nyt syk­syl­lä migree­nin jää­des­sä pääl­le nis­ka­ju­mien takia pää­tin vih­doin kokeil­la Cra­nio­nin migree­ni­hoi­toa. Ja se oikeas­ti aut­taa! Hoi­to­jen alus­sa migreeni/päänsärky pahe­ni eli pari­sen viik­koa meni kipuil­les­sa, mut­ta sit­ten alkoi hel­pot­taa. Muu­ta­mia koh­tauk­sia on tul­lut, mut­ta ne ovat nyt hel­pom­min hal­lit­ta­vis­sa ja pään­sär­ky ei jää pääl­le, mikä taas pro­vo­soi­si uusia koh­tauk­sia. Täl­lä het­kel­lä käyn yllä­pi­to­hoi­dois­sa kol­men vii­kon välein, jot­ta niska/hartia/selkä saa­daan pidet­tyä kunnossa.

En usko, että kos­kaan täs­tä elä­män­kump­pa­nis­ta­ni migree­nis­tä lopul­li­ses­ti eroon pää­sen, mut­ta migree­nit­tö­mät päi­vät ovat elä­mi­sen arvoi­sia. Suu­ri kii­tos hoi­dois­ta. Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti tätä vaih­toeh­toa muil­le­kin kokeiltavaksi!

Susan­na T.

Vih­ti, Ikä: 45

Olen saa­nut ammat­ti­tai­tois­ta asian­tun­te­mus­ta migree­nis­tä ja kaik­kiin kysy­myk­sii­ni vas­tauk­sen. Minul­la on ollut tun­ne, että olen “hyvis­sä käsis­sä” ja olen tun­te­nut luot­ta­mus­ta hoi­dois­ta ja hoi­do­nan­ta­jan asiantuntemuksesta.

Migree­nikli­ni­kal­la on val­ta­vas­ti tie­toa migree­nis­tä ja monis­ta sii­hen liit­ty­vis­tä asiois­ta, jot­ka ovat tul­leet minul­le aivan yllä­tyk­se­nä, vaik­ka olen ollut neu­ro­lo­gi­ses­sa hoi­dos­sa useam­man vuo­den ajan. Kaik­ki tämä tie­to ja asian­tun­te­mus on ollut kul­la­nar­vois­ta. Myös hoi­ta­jan oma hen­ki­lö­koh­tai­nen koke­mus migree­nin “sai­ras­ta­mi­ses­ta” on tun­tu­nut loh­dul­li­sel­ta ja aut­ta­nut hyväk­sy­mään oman sai­rau­te­ni sekä anta­nut sii­hen uut­ta toi­voa, näkö­alaa ja kannustusta.

Migree­nikli­nik­ka tun­tuu ver­tais­tu­ki­pai­kal­ta. Siel­lä näkee mui­ta­kin migree­nis­tä kär­si­viä ihmi­siä ja se on tun­tu­nut hyväl­tä. Lisäk­si migree­nikli­ni­kal­ta saa ystä­väl­lis­tä ja erit­täin jous­ta­vaa pal­ve­lua hoi­toai­ko­jen suh­teen. Myös hoi­to itses­sään on ollut avuk­si. Voin suositella!

Jen­ni Törrö

Espoo

Pidin migree­ni­hoi­dois­ta kyl­lä, mut­ta migree­ni­ni ei otta­nut talt­tuak­seen oltu­aan 2 vuot­ta erit­täin aggres­sii­vi­nen. Sain avun itsel­le­ni sit­ten­kin vain lääk­keen avul­la, Can­de­sar­tan on nyt ollut käy­tös­sä hel­mi­kuus­ta 2014 saakka.

Hoi­to oli miel­lyt­tä­vää, kuten sekä hoi­ta­ja että myös muu hen­ki­lö­kun­ta. Cra­nio­niin oli myös help­po tul­la. Kii­rei­nen aika­tau­lu ei täl­lä het­kel­lä mah­dol­lis­ta käyn­te­jä. Kun migree­ni ei vai­vaa, ei toi­saal­ta ole ollut tar­vet­ta­kaan. Tosin ihan hem­mot­te­lu­mie­les­sä voi­sin taas käydä.

Päi­vi Koskelainen

Espoo, Ikä: 41

Pahat migree­ni­koh­tauk­set pysy­vät pois­sa, kun käyn sään­nöl­li­ses­ti hoi­dos­sa. Pys­tyin jät­tä­mään migree­nin esto­lääk­keet pois. Hoi­ta­jal­la­ni on itsel­lään­kin migree­ni, joten voim­me vaih­taa vink­ke­jä keskenämme.
Tert­tu H.

Espoo, Ikä: 55

Migree­ni on kuu­lu­nut elä­mää­ni tei­ni-iäs­tä ja pahen­tu­nut koko aikui­siän. Cra­nio­nin hoi­toi­hin hakeu­duin, kun migree­ni oli ollut jo pit­kään kroo­nis­ta ja kipu­kin lähes päi­vit­täis­tä. Kävin sään­nöl­li­ses­ti hoi­dois­sa noin vuo­den ajan, kos­ka koin migree­ni­koh­taus­ten hel­pot­ta­van sii­nä mää­rin, että lääk­keet alkoi­vat teho­ta parem­min ja pää­sin koke­maan myös kivut­to­mia päi­viä. Hoi­to tun­tui pure­van juu­ri oikei­siin koh­tiin ja hel­pot­ti eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun kova kipu oli pääl­lä hoi­don alkaessa.

Cra­nio­nis­sa käyn­ti oli koko­nais­val­tai­ses­ti ren­tout­ta­va ja koin ensim­mäis­tä ker­taa elä­mäs­sä­ni, että joku todel­la ymmär­tää migree­nik­ko­ja. Mer­kit­tä­vä syy hoi­dois­sa käy­mi­seen oli juu­ri ver­tais­tuen saaminen.

Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti kokeilemaan!

Pau­lii­na P.

Espoo

Olen kär­si­nyt noin kah­dek­san vuot­ta migree­nis­tä, joka oli pahen­tu­nut vuo­sien var­rel­la viik­koit­tai­sek­si. Olen syö­nyt kasan sär­ky­lääk­kei­tä sekä käyt­tä­nyt migree­nin estolääkitystä.

Noin vuo­si sit­ten luin Cra­nio­nis­ta leh­des­tä ja pidin sitä sil­loin lii­an kal­lii­na. Aja­tus jäi hau­tu­maan ja puo­li vuot­ta myö­hem­min (huh­ti­kuus­sa 2014) vara­sin ensim­mäi­sen ajan. En ole katu­nut ajan varaa­mis­ta, migree­ni­koh­tauk­se­ni eivät ole enää tul­leet yhtä paha­na sekä koh­taus tulee pal­jon har­vem­min kuin ennen.

Suvi Nie­me­lä

Espoo, Ikä: 28

Aloi­tin migree­ni­hoi­doil­la tou­ko­kuus­sa -14 ja jat­koin hoi­to­ja pit­kin kesää. Lop­pu­ke­säs­tä siir­ryim­me myös nor­maa­liin hie­ron­taan (nis­ka-har­tia). Koen migree­ni­hoi­don aut­ta­neen jon­kin ver­ran migree­ni­koh­tauk­sii­ni, mut­ta eri­tyi­ses­ti koen hyö­dyl­li­sek­si kes­kus­te­lut hoi­ta­jan kans­sa eri­lai­sis­ta migree­niin vai­kut­ta­vis­ta teki­jöis­tä, kuten lii­kun­nas­ta sekä ruokavaliosta.

Aion jat­kaa sään­nöl­li­siä käyn­te­jä Cra­nio­nis­sa sekä migree­ni­hoi­dos­sa että nor­maa­lis­sa hie­ron­nas­sa, kos­ka migree­ni­koh­tauk­set ovat sel­väs­ti vähen­ty­neet näi­den käyn­tien ansiosta.

Kir­si Malm

Espoo, Ikä: 46

Cra­nion-kli­ni­kan migree­ni­hoi­dos­ta olen saa­nut avun, eikä koh­tauk­sia ole ollut koh­ta pariin kuu­kau­teen. Hoi­don aika­na olen saa­nut tie­toa migree­nis­tä, sen syn­nys­tä ja jopa vih­jei­tä sen väl­tä­mi­sek­si. Olen oppi­nut tark­kai­le­maan itseä­ni ja enna­koi­maan mahd. migree­ni­koh­taus­ten syn­tyä – lyhyes­ti sanot­tu­na tun­te­maan itseä­ni uudel­ta kannalta.

Hoi­ta­jal­ta­ni olen saa­nut ver­tais­tu­kea, joka on aut­ta­nut ja roh­kais­sut minut otta­maan vas­tuun keho­ni hyvin­voin­nis­ta, enkä pel­kää enää koh­tauk­sia. Puo­len­tois­ta kuu­kau­den inten­sii­vi­nen hoi­to­jak­so on ollut kan­nat­ta­va. Nyt hoi­to­ja jat­ke­taan yllä­pi­tä­vil­lä hoidoilla.

Tai­na M.

Espoo, Ikä: 50

Ehdin käy­dä muu­ta­man ker­ran kli­ni­kal­lan­ne ja tote­sin päi­vit­täis­ten migree­ni­koh­tauk­sie­ni vähen­ty­neet pariin vii­kos­sa ja tiuk­kuu­den muu­ten­kin nis­ka-har­tia­seu­dul­la vähen­ty­neen. Vali­tet­ta­vas­ti vain kli­ni­kan sijain­ti ei enään sopi­nut työ­mat­kan varrelle.

Migree­nit ovat nyt palan­neet ja toi­voi­sin­kin, että Jyväs­ky­läs­tä (jos­sa nyky­ään asun) oli­si saman­lai­nen klinikka.

Sari Siek­ki­nen

Hel­sin­ki (nyky­ään Jyväs­ky­lä), Ikä: 47

Yksi elä­mä­ni par­hais­ta pää­tök­sis­tä on ollut kokeil­la Cra­nio­nin lääk­kee­tön­tä migree­ni­hoi­toa syk­sys­tä 2013 läh­tien! Pahat migree­ni­koh­tauk­set ovat har­ven­tu­neet ja lie­ven­ty­neet vähi­tel­len. Elä­män­laa­tu on parantunut!

Aluk­si kävin hoi­dos­sa ker­ran vii­kos­sa, sit­ten joka toi­nen viik­ko. Ensin sain enem­män CMT-hoi­toa pään alu­eel­le, myö­hem­min avat­tiin lihas­ju­me­ja nis­ka-har­tia- sel­kä-alu­eel­la perin­tei­sen hie­ron­nan avul­la. Hoi­toa olen saa­nut aina tilan­teen mukaan ja lyhyel­lä­kin varoi­tusa­jal­la, jos on ollut tarvis

Täl­lä het­kel­lä har­vem­mat hoi­to­ker­rat ovat jo riit­tä­neet pitä­mään migree­nin kuris­sa. En kuu­kausiin ole kär­si­nyt säryis­tä niin vähän kuin nykyään!

Minua on suu­res­ti miel­lyt­tä­nyt hen­ki­lö­kun­nan erin­omai­nen ammat­ti­tai­to (= hyvien käsien lisäk­si kyky olla aidos­ti läs­nä!) ja ystä­väl­li­syys sekä siis­tit ja viih­tyi­sät tilat!

Iso kii­tos jo täs­sä vai­hees­sa- onni on Cranion!!

Susan­na R.

Espoo

Olen jo rei­lut pari­kym­men­tä vuot­ta sai­ras­ta­nut klas­sis­ta, aural­lis­ta migree­niä. Parin vii­me vuo­den aika­na auraan liit­ty­vien näkö­häi­riöi­den osuus­koh­tauk­sis­sa on eri­to­ten kasvanut.Tänä syk­sy­nä oli usean vii­kon ajan­jak­so, jol­loin koh­tauk­sia oli 4-5 ker­taa vii­kos­sa. Kos­ka olen itse hyvin kriit­ti­nen syö­mään lääk­kei­tä, pää­dyin vih­doin tut­ki­maan muun­lai­sia hoi­to­muo­to­ja. Olin kuul­lut tut­tu­jen kaut­ta Cra­nio­nis­ta jo aiem­min, mut­ta vas­ta nuo tihen­ty­neet koh­tauk­set sai­vat minut varaa­maan ajan konsultaatioon.

Kipu­pis­teet, joi­hin hoi­dos­sa on kes­ki­tyt­ty löy­tyi­vät tosi nopeas­ti. Seit­se­män Las­sen teke­män hoi­don jäl­keen koh­taus­vä­lit ovat olleet jo pisim­mil­lään pari viik­koa ja se on kyl­lä enem­män kuin muka­vaa. Pait­si, että hoi­dos­ta on ollut apua migree­niin, on ylel­lis­tä, kun joku on tun­nin ajan aidos­ti täy­sin läs­nä ja kes­kit­tyy vain ja ainoas­taan sinuun.

Tääl­lä on tar­jol­la ammat­ti­tai­tois­ta, hyvän­tuu­lis­ta ja miel­lyt­tä­vää hoi­toa kivois­sa tilois­sa. Mie­lel­lä­ni suo­sit­te­len kai­kil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta kokei­le­maan jotain muu­ta kuin lopu­ton­ta lääk­kei­den syö­mis­tä. Hoi­to­het­kes­tä voi jopa tul­la vii­kon kohokohta!

Kat­ri Reijonen

Tuusu­la, Ikä: 43

Olen kär­si­nyt elä­mä­ni aika­na n. 15 vuot­ta migree­nis­tä ja lisäk­si nis­ka-har­tia­seu­dun jumi pään­sä­ryis­tä. Migree­ni on ollut näis­tä kah­des­ta huo­mat­ta­vas­ti pahem­pi. Elä­män ns. ruuh­ka­vuo­sien aika­na migree­ni vain paheni,alussa oli 1 migreenipvä/vkossa, pahim­mil­laan 4 pvän sär­ky pääl­lä yötä päi­vää. Työ­elä­mäs­sä sin­nit­te­lin sär­ky­lääk­kei­den voi­min. Kävin lää­kä­ril­lä ja sain resep­ti­lääk­kei­nä Bura­na 800 mg x3/vrk (+ tar­vit­taes­sa Pamol 1 g), jota söin niin kau­an että tulok­se­na oli lää­ke­pään­sär­ky lääk­kei­den sivu­vai­ku­tuk­se­na tul­leen huo­no­voin­ti­suu­den lisäk­si. Sit­ten lää­ke vaih­det­tiin parace­ta­mol-lihas­re­lak­sant­tiin, joka oli hie­man parem­man tun­tui­nen edel­li­seen ver­rat­tu­na. Vii­mei­sim­pä­nä, mut­ta ei vähäi­sim­pä­nä, sain migreee­ni täs­mä­lääk­keen, jota ker­ran otin, en enää uskal­ta­nut kokeil­la tois­ta ker­taa. Lääk­keen vai­ku­tus vai­men­si säryn, mut­ta teki poti­laan täy­sin puu­pök­ke­lö­mäi­sek­si. Kokeil­tu on edel­lis­ten lisäk­si myös käsi­kaup­pa­lääk­keet Aspi­rii­nit yms. Vaih­toeh­to­hoi­dois­ta kokei­lin aku­punk­tio­hoi­toa kii­na­lai­sen lää­kä­rin teke­mä­nä ja sen hoi­don teho kes­ti n 3 kk, elik­kä ei yhtään pään­sär­ky­päi­vää. Kui­ten­kin tuon 3 kk:n jäl­keen lys­ti alkoi alus­ta, elik­kä 1 särkypvä/vko ja infek­tioi­den yhtey­des­sä­ko­va migree­ni. Toi­sin­sa­noen, olen puo­li­te­hol­la ja lääk­kei­den voi­mal­la­sel­viy­ty­nyt työs­tä­ni, opis­ke­luis­ta­ni sekä arjes­ta per­heen äitinä.

Noin vuo­si sit­ten näin sat­tu­mal­ta ilmoi­tuk­sen CRA­NION OY:stä, jos­sa oli migree­ni­hie­ron­taa tar­jol­la. Käve­lin oves­ta sisään ute­li­aa­na, olis­ko­han täs­tä hoi­to­muo­dos­ta minul­le yhtään enem­pää apua, kuin lää­ke- tai aku­punk­tio­hoi­dos­ta. Minul­la siis ei ollut enää mitään hävittävää…..olin saa­nut kai­ken avun lää­kä­reil­tä, mitä heil­tä yli­pään­sä voi saa­da. Aku­punk­tion teho oli näh­ty. Aat­te­lin lait­taa muu­ta­man ropo­sen pala­maan kokei­lun vuoksi.

Jo ensim­mäi­sen hoi­to­ker­ran jäl­keen olo oli kuin toi­sel­la ihmi­sel­lä. Kävin kai­ken­kaik­ki­aan kol­me migree­ni­hie­ron­ta­ker­taa läpi ja migree­ni ei ole ainut­ta­kaan ker­taa vai­van­nut minua yli 1,5 vuo­teen! Joten voin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la kai­kil­le migree­ni­po­ti­lail­le tätä lääk­kee­tön­tä hoitomuotoa!

Mar­ja Haapavaara

Espoo

Olen käy­nyt CMT-hoi­dos­sa 24.9.2012 saak­ka. Minul­la oli aivan jär­kyt­tä­vä koh­taus­buu­mi syk­syl­lä (migree­niä sai­ras­ta­nut koko elä­män ja paha­na ollut 15 vuot­ta) ja ystä­vän kaut­ta sain lin­kin näil­le sivuil­le! Hyvä niin, sil­lä pik­ku hil­jaa hoi­to­jen edet­tyä kipu laan­tui ja koh­tauk­set har­ve­ni­vat – myös täs­mä­lääk­keet aut­toi­vat parem­min. Joka hoi­don jäl­keen on tosi hyvä olo ja jos on ollut put­ki pääl­lä, lop­puu kyl­lä hoitoon.

Nyt olen käy­nyt yhteen­sä 27 ker­taa ja jat­kan edel­leen. Sen olen huo­man­nut, että kovin pit­kiä tau­ko­ja hoi­dos­sa ei kan­na­ta pitää (aina­kaan vie­lä) sil­lä alus­sa, kun kävin 2-3 ker­taa vii­kos­sa, hoi­to oli tehok­kain­ta. Nyt en töi­den takia ker­keä kuin 1 ker­taa vii­kos­sa, joka on har­mi. Kun migree­ni on ollut pit­kään paha­na, en edes odo­ta pikais­ta ihme­pa­ran­tu­mis­ta vaan vie aikan­sa, että hoi­doil­la saa­daan toi­vot­ta­va tulos – eli pidem­piä tau­ko koh­tauk­siin ja lyhyem­mät koh­tauk­set – sitä koh­ti ollaan kui­ten­kin menossa!

Jaa­na Nihtilä

Kär­kö­lä

Tutustu migreenihoitoomme