Urheiluhieronta Espoo

Hierontapalvelut Espoossa

Cra­nion tar­jo­aa ammat­ti­tai­toi­sia hie­ron­ta­pal­ve­lui­ta Espoos­sa. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat ren­tout­ta­va klas­si­nen hie­ron­ta ja teho­kas urhei­lu­hie­ron­ta. Kaik­ki hie­ro­jam­me ovat koke­nei­ta ja kou­lu­tet­tu­ja hie­ron­nan ammat­ti­lai­sia, jot­ka huo­mioi­vat hoi­dos­sa jokai­sen asiak­kaan yksi­löl­li­set tarpeet.

Hie­ron­nal­la on monia posi­tii­via vai­ku­tuk­sia sekä kehon että mie­len hyvin­voin­tiin. Sen avul­la voi­daan esi­mer­kik­si vil­kas­tut­taa aineen­vaih­dun­taa, huol­taa lihak­sia, ren­tout­taa ja vähen­tää kipua. Hie­ron­nal­la voi­daan hoi­taa ja ennal­taeh­käis­tä tehok­kaas­ti lihas­ki­reyk­siä sekä lihas­pe­räi­sis­tä ongel­mis­ta joh­tu­via tuki- ja lii­kun­tae­lin­vai­vo­ja. Hie­ron­nal­la voi­daan myös ede­saut­taa työ­ky­vyn ylläpitämistä.

Palauttavaa urheiluhierontaa

Haluai­sit­ko edis­tää lihas­te­si palau­tu­mis­ta urhei­lu­ker­to­jen välil­lä ja ennal­taeh­käis­tä louk­kaan­tu­mis­ris­kiä? Tai haluai­sit­ko hel­po­tus­ta urhei­lu­vam­man aiheut­ta­maan kipuun? Cra­nion tar­jo­aa laa­du­kas­ta urhei­lu­hie­ron­taa niin hyö­ty­liik­ku­jan kuin aktii­viur­hei­li­jan­kin tarpeisiin.

Urhei­lu­hie­ron­nan avul­la voi­daan edis­tää aktii­vi­sen liik­ku­jan ja urhei­li­jan palau­tu­mis­ta. Hie­ron­nan avul­la voi­daan ennal­taeh­käis­tä urhei­lu­vam­mo­jen syn­ty­mis­tä, nopeut­taa syn­ty­nei­den vam­mo­jen para­ne­mis­ta ja lie­vit­tää eri­lai­sia kipu­ti­lo­ja. Urhei­lu­hie­ron­ta on olen­nai­nen osa pal­jon liik­ku­van ihmi­sen lihas­huol­toa. Ammat­ti­tai­toi­set ja kou­lu­te­tut urhei­lu­hie­ro­jam­me osaa­vat huo­mioi­da eri urhei­lu­la­jien eri­tyis­piir­teet ja näin vali­ta jokai­sen asiak­kaan tar­pei­siin par­hai­ten sovel­tu­vat hierontatekniikat.

Urhei­lu­hie­ron­nan ohel­la teem­me myös urhei­lu- ja kine­sio­teip­pauk­sia, joi­den avul­la voi­daan tukea sekä akti­voi­da lihas­ku­dok­sia ja hoi­taa jo syn­ty­nei­tä urhei­lu­vam­mo­ja. Teip­pauk­sen avul­la voi­daan vähen­tää tur­vo­tus­ta ja lie­vit­tää urhei­lus­sa syn­ty­neen vam­man aiheut­ta­maa kipua. Teip­pauk­sil­la voi­daan myös kor­ja­ta eri­lai­sia asen­to­vir­hei­tä ja estää vir­heel­lis­ten lii­ke­ra­to­jen syntymistä.

Hieronnan vasta-aiheet

Klas­si­nen hie­ron­ta ja urhei­lu­hie­ron­ta sovel­tu­vat monen­lai­seen lihas­huol­toon ja ren­tou­tuk­seen. Tar­kis­tat­han kui­ten­kin hie­ron­nan vas­ta-aiheet alla ole­vas­ta lis­tas­ta ennen hie­ron­ta-ajan varaamista:

  • kuu­me
  • iho-infek­tio
  • las­ki­mo­tu­leh­duk­set
  • tuleh­dus tai tart­tu­va tauti
  • pahan­laa­tui­set kasvaimet
  • hemo­fi­lia
  • iho­tau­dit
  • suu­ren­tu­neet imurauhaset
  • sydä­men tahdistin

Ota yhteyttä ja kysy lisää, tai varaa aikasi rentouttavaan hierontaan, vaikka heti sähköisen ajanvarausjärjestelmämme kautta.