Yritys

 

Cranion Oy - migreenin hoitoa ja hierontaa Espoon Leppävaarassa

Cra­nion on Espoon Lep­pä­vaa­ras­sa toi­mi­va migree­nin lääk­keet­tö­mään hoi­toon eri­kois­tu­nut hoi­tokli­nik­ka. Mui­ta hoi­to­pal­ve­lui­tam­me ovat klas­si­nen hie­ron­ta, urhei­lu­hie­ron­ta, kine­sio­teip­paus, hoi­ta­va kuu­ma­ki­vi­hie­ron­ta, fysio­te­ra­pia sekä lym­fa­te­ra­pia. Olem­me pal­vel­leet asiak­kai­tam­me kevääs­tä 2012 lähtien.

 

CMT Method® migreenin hoitoon

Cra­nio­nin lan­see­raa­ma CMT Met­hod® on tur­val­li­nen, ainut­laa­tui­nen ja teho­kas migree­nin hoi­toon kehi­tet­ty mene­tel­mä. CMT Met­hod perus­tuu asiak­kaan migree­nin hoi­don tar­peen yksi­löl­li­seen arvioi­mi­seen ja toteut­ta­mi­seen sekä koko­nais­val­tai­seen migree­nin hoi­toon ja elä­män­laa­dun parantumiseen.

CMT Met­ho­dil­la teh­dyis­tä hoi­dois­ta saa­tu posi­tii­vi­nen asia­kas­pa­lau­te moti­voi mei­tä kehit­tä­mään mene­tel­mää eteen­päin, jot­ta yhä useam­pi migree­ni­po­ti­las voi­si saa­da hel­po­tus­ta migree­ni­koh­taus­ten aiheut­ta­maan kipuun ja sen elä­män­laa­tua hei­ken­tä­vään vai­ku­tuk­seen. Jat­ku­vas­ti kas­va­va, tyy­ty­väi­nen asia­kas­kun­tam­me on merk­ki onnis­tu­nees­ta työs­tä migree­nin hoi­don saral­la sekä osoi­tus tehok­kaas­ta ja tur­val­li­ses­ta migree­nin hoitomuodosta.

Migreenihoito CMT Method®
alkukartoitus 0 €

Itse­hal­lin­to­tie 6, 02600 Espoo

Ajan­va­raus
050 412 1100 tai netissä:

Ennaltaehkäisevää migreenin hoitoa

Cra­nio­nin toi­min­ta­pe­ri­aa­te perus­tuu yksi­löl­li­seen ja asia­kas­kes­kei­seen pal­ve­luun. Migree­ni­ko­ke­muk­set ovat hyvin yksi­löl­li­siä ja sik­si myös jokai­sen asiak­kaan hoi­don­tar­ve arvioi­daan yksi­löl­li­ses­ti. Kes­ki­tym­me migree­nin koko­nais­val­tai­seen ja ennal­taeh­käi­se­vään hoi­toon ja sik­si on ensiar­voi­sen tär­ke­ää, että kuun­te­lem­me asia­kas­ta ja olem­me aidos­ti läsnä.

Me pyrim­me löy­tä­mään kivun ja säryn syyt, emme­kä tyy­dy hoi­ta­maan vain seu­raus­ta. Migree­niä ei pys­ty­tä täy­sin paran­ta­maan, mut­ta sään­nöl­li­set CMT Met­hod -hoi­dot sekä itse­hoi­to-ohjeet mah­dol­lis­ta­vat migree­nin kuris­sa pitä­mi­sen ja migree­ni­koh­taus­ten estämisen.

Terveydenhuollon ammattilaiset Espoossa

Kaik­ki hen­ki­lö­kun­tam­me jäse­net ovat koke­nei­ta ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sia, jot­ka löy­ty­vät Val­vi­ran (Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan lupa- ja val­von­ta­vi­ras­ton) rekis­te­ris­tä. Cra­nio­nil­la sinua pal­ve­le­vat luo­tet­ta­vat ja ammat­ti­tai­toi­set hoi­ta­jat. Ammat­ti­lai­siam­me moti­voi aito halu tukea asiak­kai­dem­me koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia, ja meil­le on aina tär­kein­tä tyy­ty­väi­nen asiakas.

Cranionin hoitohenkilökunta

Kari CRONVALL

Kou­lu­tet­tu hieroja

Eri­kois­osaa­mi­nen: klas­si­nen ja urhei­lu­hie­ron­ta, trig­ger­pis­te­kä­sit­te­ly, lihas­pe­räis­ten kipu­ti­lo­jen hoi­to, mobi­li­soin­ti- ja liha­se­ner­gia­tek­nii­kat sekä kine­sio­teip­paus 

 

Iina Eeva

Fysio­te­ra­peut­ti (AMK), lym­fa­te­ra­peut­ti (Dr. Vod­der Academy)

Eri­kois­osaa­mi­nen: lym­fa­te­ra­pia, olka­pään ja lavan seu­dun ongel­mat, kine­sio­teip­paus, tuki- ja liikuntaelinsairaudet

 

Minna Hurskainen

Fysio­te­ra­peut­ti (AMK), Per­so­nal trainer

Eri­kois­osaa­mi­nen: Tuki-ja lii­kun­tae­li­non­gel­mat, ala­raa­jaon­gel­mat, tera­peut­ti­nen har­joit­te­lu, fas­kia­kä­sit­te­ly  

 

Minna Isopahkala

Fysio­te­ra­peut­ti (AMK)

Eri­kois­osaa­mi­nen: yksi­lö­val­men­nus  ja -har­joit­te­lu, ruo­ka­va­lio, tuki- ja liikuntaelinfysioterapia

 

Terhi Kanniainen

Kou­lu­tet­tu hieroja

Eri­kois­osaa­mi­nen: tuki- ja lii­kun­tae­lin­sai­rau­det, nivel­ten liik­ku­vuu­den edis­tä­mi­nen, kine­sio­teip­paus, kuu­ma­ki­vi­hoi­dot 

 

Lasse Kiehelä

CMT-hoi­ta­ja, kou­lu­tet­tu hieroja

Eri­kois­osaa­mi­nen: kuu­ma­ki­vi­hoi­dot, urhei­lu­hie­ron­ta, jal­ka­pal­lo­val­men­nus, lii­kun­na­noh­jaus ja ravin­to­asiat 

 

ANNIINA LIIMATAINEN

Kou­lu­tet­tu hie­ro­ja (äitiys­lo­mal­la)

Eri­kois­osaa­mi­nen: urhei­lu­hie­ron­ta, laji­taus­ta­na kil­pauin­ti ja ratsastus

 

 

Tutustu migreenihoitoomme