Lymfaterapia Espoo

Lymfaterapiaa Espoossa

Lym­fa­te­ra­pia on kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu hoi­to­me­ne­tel­mä, joka vähen­tää eri syis­tä syn­ty­nei­tä tur­vo­tuk­sia sekä sen seu­rauk­sia. Lym­fa­te­ra­pia elvyt­tää imusuon­ten toi­min­taa ja edis­tää imu­nes­teen vir­taus­ta. Manu­aa­li­nen lym­fa­te­ra­pia on kevyt­tä, pump­paa­vin liik­kein teh­tä­vää käsit­te­lyä, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on saa­da kudok­siin ker­ty­nyt nes­te takai­sin kehon imusuo­nis­toon. Sitä käy­te­tään eri­tyi­ses­ti tilan­teis­sa, jois­sa imusuo­nis­ton kul­je­tus­ka­pa­si­teet­ti on kroo­ni­ses­ti las­ke­nut, imusol­muk­kei­den pois­ton, säde­hoi­don tai syn­nyn­näis­ten teki­jöi­den seurauksena.

Kehoa puh­dis­ta­va ja ren­tout­ta­va lym­fa­te­ra­pia sopii lähes kai­kil­le ja sil­lä on saa­tu hyviä hoi­to­tu­lok­sia myös aller­gias­ta, ihot­tu­mas­ta, reu­mas­ta, fibro­my­al­gias­ta, ast­mas­ta, eri­lai­sis­ta tur­vo­tuk­sis­ta ja umme­tus­ta kär­si­vil­lä asiak­kail­la. Se sopii mai­nios­ti ras­kaa­na ole­vil­le (suo­si­tus on 4 kk eteen­päin). Lisäk­si lym­fa­te­ra­pian avul­la pys­ty­tään lisää­mään ihon ja kudos­ten kim­moi­suut­ta, mikä nopeut­taa mm. esteet­ti­sis­tä toi­men­pi­teis­tä palau­tu­mis­ta. Ter­vey­den­hoi­dol­li­ses­ti lym­fa­hie­ron­ta paran­taa aineen­vaih­dun­taa ja unta, vähen­tää tur­vo­tus­ta ja kipu­ja sekä stressiä.

Lym­fa­hoi­toa ei suo­si­tel­la, jos kehon vas­tus­tus­ky­ky on kuor­mit­tu­nut: tuleh­duk­set, fluns­sat, kuu­me, tuo­re las­ki­mo­tu­kos, syö­pä, akuut­ti ruusu, kil­pi­rau­ha­sen tai sydä­men vajaatoiminta.

Lymfaterapiahoidon sisältö

Lym­fa­te­ra­peut­ti arvioi ensim­mäi­sen hoi­to­ker­ran alus­sa asiak­kaan hoi­to­tar­peen ja tekee yksi­löl­li­sen hoi­to­suun­ni­tel­man. Asia­kas voi tul­la lää­kä­rin lähet­teel­lä tai ilman. Mikä­li asiak­kaal­la on lähe­te lym­fa­te­ra­pia poh­jau­tuu sii­hen. Hoi­to on käy­tän­nös­sä kevyt­tä ja käsin teh­tä­vää rau­hal­lis­ta hie­ron­taa, jos­sa tehos­te­taan imu­nes­te­kier­toa ete­ne­mäl­lä imusuo­nis­toa pit­kin tie­tyn kaa­van mukaan. Vai­keim­mis­sa tur­vo­tuk­sis­sa apu­na käy­te­tään kompres­sio- eli pai­ne­si­dok­sia sekä kompres­sio­suk­kia ja -hiho­ja ede­saut­ta­mas­sa tur­vo­tuk­sen laskemista.

Par­hai­siin lop­pu­tu­lok­siin pääs­tään, kun lym­fa­te­ra­pia aloi­te­taan ajois­sa ja hoi­to on sään­nöl­lis­tä. Lym­fa­hoi­to elvyt­tää kehon omaa nes­te­kier­toa voi­mak­kaas­ti, joten hoi­don jäl­keen tulee juo­da riit­tä­vä­si vet­tä. Sau­naan ei ole hyvä men­nä välit­tö­mäs­ti hoi­don jälkeen.

Ota yhteyt­tä ja kysy lisää!

Varaa aika lymfaterapiaan